Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webové stránky bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, které Vám vysvětluje, jaké informace shromažďujeme při komunikaci s Vámi a jak jsou tyto informace používány.

Odpovědná osoba, pověřenec k ochraně údajů a zástupce EU

Odpovědným provozovatelem je:

MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG
Churerstrasse 166
8808 Pfäffikon SZ
ŠVÝCARSKO

Telefon: +41 58 450 24 00
Telefax: +41 58 450 24 01
E-mail: info@markant.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů:

MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG
pověřenec k ochraně údajů

Churerstrasse 166
8808 Pfäffikon SZ
ŠVÝCARSKO

Telefon: +41 58 450 24 00
Telefax: +41 58 450 24 01
E-mail: datenschutz@markant.com

Zástupce EU odpovědné osoby (v EU - na základě čl. 27 EU GDPR)

MARKANT Services International GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
77656 Offenburg
NĚMECKO

Telefon: +49 781 616-0
Telefax: +49 781 616-166
E-mail: info@de.markant.com

 

  1. Obecné informace

Zpracování osobních údajů provozovatelem se řídí zákonnými ustanoveními. Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná kompletní ochrana dat před zásahem třetích osob není možná.

 

1.2. Komunikace prostřednictvím e-mailu/telefonu/fax/pošty

Účel zpracování dat/právní základ: S osobními údaji, které nám poskytnete prostřednictvím e-mailu/telefonu/faxu/pošty, zacházíme důvěrně. Vaše údaje používáme výlučně účelově, aby bylo možné vyhovět Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem přitom vyplývá ze zájmu odpovědět na Vaše dotazy a tím udržet spokojenost zákazníka.

Příjemci/kategorie příjemců: Může se stát, že Vaši žádost postoupíme našim spřízněným společnostem. Účelem postoupení Vaší žádosti je, že se žádost vztahuje k určitému zájmu, na který lze odpovědět co nejrychleji prostřednictvím referenčního bodu v naší skupině společností. Zásadně vylučujeme předávání dat třetím osobám mimo společnost MARKANT. Výjimečně data zpracovávají naším jménem zpracovatelé zakázek. Tito jsou pečlivě vybíráni, navíc u nich provádíme audit a smluvně je zavazujeme podle čl. 28 GDPR.

Doba ukládání/kritéria pro stanovení doby ukládání:  Veškeré osobní údaje, které nám pošlete v rámci dotazování, budeme ukládat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro dosažení účelu a nakolik to nebude odporovat povinnosti uchovávání. Lhůta začíná vždy po obdržení konečné odpovědi a je podmíněna opětovným navázáním kontaktu ke stejné nebo podobné záležitosti. Pokud uplatníte jako dotčená osoba svá práva, Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let po konečné odpovědi. Skončí-li účel uchovávání nebo uplyne-li zákonná doba uchovávání, osobní údaje se rutinně a podle zákonných předpisů anonymizují, zablokují nebo vymažou.

 

  1. Žádosti o místo

2.1. Uživatelský účet

Účel zpracování dat/právní základ: Pro zpracování Vaší žádosti o místo Vám doporučujeme si založit osobní uživatelský účet. Pokud k nám bude Vaše žádost o místo doručena jiným způsobem, budou data zpracována elektronicky a obdržíte e-mail s žádostí o zřízení uživatelského účtu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely zřízení a vedení uživatelského účtu. Uživatelský účet můžete použít například k doplnění chybějících dat nebo podkladů a ke správě (přislíbení nebo odmítnutí) termínů k pohovorům.

Pro vytvoření uživatelského účtu se shromažďují, ukládají a používají jako povinná data Vaše následující údaje: oslovení, jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo.

K zpracování dat Vašeho uživatelského účtu nad tento rámec nedojde bez výslovného zvlášť vyjádřeného souhlasu. Právním základem pro zpracování dat v rámci uživatelského účtu je § 26 Spolkového zákona o ochraně dat ve spojení s čl. 88 GDPR. 

Příjemci/kategorie příjemců: Údaje Vašeho uživatelského účtu mohou v rámci společnosti MARKANT používat pouze příslušná oddělení pro technickou správu uživatelských účtů. Zásadně vylučujeme předávání dat třetím osobám mimo společnost MARKANT. Výjimečně data zpracovávají naším jménem zpracovatelé zakázek. Tito jsou pečlivě vybíráni, navíc u nich provádíme audit a smluvně je zavazujeme podle čl. 28 GDPR.

Doba ukládání/kritéria pro stanovení doby ukládání:  Svůj uživatelský účet můžete kdykoli zrušit. Zrušením svého uživatelského účtu automaticky stáhnete své aktuální žádosti o místo. Data k aktuálním žádostem o místo se obvykle vymažou v případě zrušení uživatelského účtu zpravidla 4 měsíce po ukončení procesu výběrového řízení. Pokud jste se po zřízení uživatelského účtu zaregistrovali k odběru nabídek pracovních míst, bude odběr po zrušení uživatelského účtu automaticky ukončen. Po smazání si můžete uživatelský účet kdykoli znovu zaregistrovat. Pokud svůj uživatelský účet nezrušíte, bude Váš uživatelský účet společně s Vaší žádostí o místo zrušen 4 měsíce po datu odmítnutí. Před zrušením Vašeho uživatelského účtu se Vás 2 týdny před zrušením zeptáme, zda chcete, aby účet pokračoval, abyste se u nás mohli rychlejší a snadnější formou znovu ucházet o pracovní pozice. Toto pokračování Vašeho uživatelského účtu probíhá na základě Vašeho odvolatelného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR ve spojení s § 26 odst. 2 Spolkového zákona o ochraně dat. Souhlas se uděluje vždy na další 4 měsíce. Pak vás požádáme, abyste znovu udělili souhlas. Pokud nám nedáte svůj souhlas s pokračováním, zrušíme Váš uživatelský účet nejpozději po 4 měsících. 

 

2.2 Informace k žádostem o místo

Účel zpracování dat/právní základ: V rámci procesu výběrového řízení zpracováváme od Vás data, která potřebujeme pro účely rozhodování o založení pracovního poměru. Mohou to být kontaktní údaje, veškeré údaje související s žádostí o místo (životopis, vysvědčení, kvalifikace, odpovědi na otázky atd.), jakož i případně údaje k bankovnímu spojení (k náhradě cestovních výdajů). Právní základ pro zpracování Vašich dat vyplývá z § 26 Spolkového zákona o ochraně dat ve spojení s čl. 88 GDPR.

Příjemci/kategorie příjemců: Zásadně vylučujeme předávání dat třetím osobám mimo společnost MARKANT. Výjimečně data zpracovávají naším jménem zpracovatelé zakázek. Tito jsou pečlivě vybíráni, navíc u nich provádíme audit a smluvně je zavazujeme podle čl. 28 GDPR.

Doba ukládání/kritéria pro stanovení doby ukládání: V případě zaměstnání budou Vaše podklady k žádosti o místo uchovávány po dobu trvání zaměstnání. V případě odmítnutí nebo zrušení uživatelského účtu (což odpovídá odmítnutí) budou data smazána 4 měsíce po skončení výběrového řízení.

V jednotlivých případech mohou být jednotlivá data ukládána po delší časové období (např. vyúčtování cestovních nákladů). Doba ukládání se pak řídí podle zákonných požadavků na uchovávání např. z daňového řádu (6 let) nebo obchodního zákoníku (10 let).

Kromě toho používáme Vaše data pro čistě statistické účely, abychom zlepšili náš proces výběrového řízení. Než provedeme statistické vyhodnocení, Vaše údaje v plném rozsahu anonymizujeme, takže nebude možné žádným způsobem odkazovat na Vaši osobu.

 

2.3. Souhlas s odběrem nabídek pracovních míst

Účel zpracování dat/právní základ: Nabízíme Vám možnost informovat Vás o nových výběrových řízeních na volná pracovní místa. Rozhodnete-li se přihlásit k "odběru nabídek pracovních míst", souhlasíte s zasíláním informací.

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR.

Používáme k tomu e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili. Pokud si již nepřejete tyto informace odebírat, můžete to udělat ve svém uživatelském účtu zrušením výběru příslušného nastavení. Další možností, jak zrušit "odběr nabídek pracovních míst", je zrušení Vašeho uživatelského účtu.  Zde však budou zrušeny i Vaše aktuální žádosti o místo. Pokud byl odběr nabídek pracovních míst aktivován před vytvořením uživatelského účtu, můžete jej zrušit také pomocí odpovídajícího odkazu v e-mailu k novým výběrovým řízením na volné pracovní pozice.

Příjemci/kategorie příjemců: K předávání třetím osobám mimo společnost MARKANT nedochází.

Doba ukládání/kritéria pro stanovení doby ukládání: Pokud odvoláte nebo zrušíte svůj souhlas s odběrem nabídek pracovních míst nebo pokud zrušíte svůj uživatelský účet, bude Vaše e-mailová adresa zablokována pro příjem a Vaše osobní údaje budou smazány, pokud nebudeme oprávněni nebo povinni Vaše údaje nadále ukládat.

 

2.4. Souhlas se zařazením do talentové skupiny

Účel zpracování dat/právní základ: Pokud nedojde k zaměstnání, ale Vaše žádost o místo pro nás bude i nadále zajímavá, rádi bychom ji zohlednili v naší "talentové skupině" pro budoucí výběrová řízení na volné pracovní pozice u společnosti MARKANT. Za tímto účelem se Vás ptáme, zda si můžeme Vaši žádost o místo nadále ponechat pro účely obsazení budoucích pracovních pozic. V případě Vašeho souhlasu převedeme údaje, které jsme od Vás obdrželi v rámci procesu výběrového řízení, do talentové skupiny a budeme je i nadále uchovávat, zpracovávat a používat. V případě, že pro Vás na základě Vámi poskytnutých údajů připadá v úvahu jiné výběrové řízení na volnou pracovní pozici, zohledníme Vaši osobu pro tyto účely a interně předáme podklady k žádosti o místo příslušnému oddělení a/nebo společnosti v rámci společnosti MARKANT. Nemusíte tedy znovu nahrávat své podklady k žádosti o místo a my je automaticky zohledníme pro volné pracovní pozice u společnosti MARKANT. Po 24 měsících musíte, pokud Vás o to požádáme, znovu souhlasit, že chcete zůstat ve skupině uchazečů. Pokud nebudete na tento dotaz do 14 dnů reagovat, budou Vaše podklady smazány.

Právním základem pro další zpracování dat v talentové skupině je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR ve spojení s § 26 odst. 2 Spolkového zákona o ochraně dat.

Příjemci/kategorie příjemců: Data budou v rámci společnosti MARKANT používána pouze příslušnými odděleními k identifikaci vhodných uchazečů a příp. dalšího procesu výběrového řízení. K předávání třetím osobám mimo společnost MARKANT nedochází. Výjimečně data zpracovávají naším jménem zpracovatelé zakázek. Tito jsou pečlivě vybíráni, navíc u nich provádíme audit a smluvně je zavazujeme podle čl. 28 GDPR.

Doba ukládání/kritéria pro stanovení doby ukládání: V případě Vašeho souhlasu budou Vaše data týkající se žádosti o místo uložena po dobu následujících 4 měsíců.  Účast v talentové skupině můžete navíc kdykoli ukončit pomocí funkce ve Vašem uživatelském účtu, která je k tomu určena, nebo prostřednictvím příslušného sdělení, které nám zašlete a svůj souhlas tak odvoláte.

 

  1. Předávání osobních údajů do Švýcarska

Údaje, které jste zaslali v průběhu dotazování zájemců nebo žádosti o místo, budou uloženy v počítačových systémech v EU a budou v rámci dalšího zpracování Vašich dotazů nebo žádosti o místo v případě potřeby předány přímo nebo nepřímo spřízněným společnostem ve Švýcarsku nebo v rámci EU. Pro Švýcarsko existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (2000/518/ES), kterým bylo konstatováno, že Švýcarsko má přiměřenou úroveň ochrany údajů, takže předávání osobních údajů do Švýcarska je v souladu s čl. 45 odst. 1 GDPR možné bez povolení.

 

 

  1. SSL šifrování

Šifrování SSL se používá k ochraně přenosu důvěrných obsahů. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle toho, že se řádek adresy prohlížeče mění z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku ve Vašem řádku prohlížeče.

Pokud je šifrování SSL aktivováno, nemohou třetí strany číst data, která nám předáte.

Provozovatel navíc implementoval přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů shromážděných provozovatelem prostřednictvím webové stránky provozovatele před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo zničením.

 

  1. Práva dotčených osob

Jako dotčená osoba máte právo na informaci o osobních údajích, které se Vás týkají (čl. 15 GDPR), jakož i na opravu nesprávných údajů (čl. 16 GDPR) nebo na vymazání, pokud existuje jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud údaje již nejsou pro sledované účely nezbytné. Navíc existuje právo na omezení zpracování, pokud je splněn jeden z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR a v případech čl. 20 GDPR právo na přenositelnost údajů.

Pokud zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu, máte podle čl. 7 GDPR právo souhlas s používáním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání má účinek pouze do budoucna. Zpracování, která proběhla před odvoláním, zůstávají nedotčena. Vezměte prosím také na vědomí, že určité údaje musíme i přes Vaše odvolání uchovávat po určitou dobu pro účely splnění zákonných požadavků.

Právo na podání odvolání

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na právním základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli podat odvolání z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. Poté nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, ledaže existují prokazatelně přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

V případě otázek týkajících se právní ochrany údajů a uplatňování Vašich práv jako dotčené osoby použijte prosím výše uvedené kontaktní údaje.

Kromě toho máte jako dotčená osoba právo podat stížnost u dozorčího orgánu, pokud se domníváte, že zpracování údajů, které se Vás týkají, porušuje ustanovení o právní ochraně údajů. Právo podat stížnost může být uplatněno zejména u dozorčího orgánu v členském státě v místě bydliště nebo v místě výkonu práce dotčené osoby nebo v místě údajného porušení práva.